Idirlíon

Haigh gach duine,

TÁIM AR AIS ACH NÍOR THOSAIGH AN BLOG FÓS……..

Fuair mé cúpla suíomh iontach le linn an tSamhraidh don Gaeilge sa Rang.

Lurgan, irishstudysite, scoilnet agus edco ina measc

Cuir suas aon cheann má thagann tú trasna orthu.

Maith sibh.

2A1- OBAIR BHAILE LÁR TÉARMA

A Chairde,

Dóibh siúd nach raibh sa rang.

Dhá thasc.

1. Scríobh amach an scéal maidir le Sraith Pictiúr 3.

2. Scríobh síos trí phíosa nuachta ón sos. Cheithre abairt ar gach ceann.

Bainigí sásamh as an saoire agus bígí cúramach leis na tinte cnámha agus na pléascóga.

Go dtí an 5ú lá.

Máistir

mí déanta

Cúig seachtaine déanta. Anois tá sé thar am againn tabhairt faoin teicneolaíocht seo arís i mbliana.

OBAIR BHAILE AN DARA BLIAIN- Scríobh síos dhá alt ar dhá phíosa nuachta ón deireadh seachtaine mar “comment”.

 

ÁDH MÓR do dtí dé luain.

 

máistir

ceisteanna don rólghlacadh sa TS.

SEO IAD NA CEISTEANNA ÓN RANG AR AN RÓLGHLACADH.

Rólghlacadh- Ceisteanna

 

Céard faoin fógra?

Cá bhfuil an x ?

Cén contae/tír a bhfuil an x ?

Cá fhad a bheidh an cúrsa/ sé ar siúl?

Cén áit a bheidh an x ar siúl?

Cén aois grúpa dóibh é?

Cén sórt scoil í?

Cad ba cheart duit a thabhairt leat?

Cén dáta a bhfuil sé ar siúl/a thosaíonn sé?

Cén sórt imeachtaí (spórt) atá ar fáil?

Cé mhéad atá ar x /an mballraíocht?

Céard a bhíonn ar siúl do x?

Cén t-am a bhíonn sé ar siúl?

Cé na laethanta a bhíonn sé ar oscailt?

Cad iad na háiseanna do x ?

Cad ar féidir leat cuairt a thabhairt ar?

Cén táille atá le íoc don bhliain?

Cén praghas atá ar na ticéid?

Cad is ainm don rúnaí / ghníomhaire(agent)?

Cén áit is féidir tuilleadh eolas a fháil?

Cén uimhir theileafóin atá ag x ?

Céard é an seoladh don suíomh gréasáin?

 

 

cuigiú bl.

Seo iad na nótaí ón rang ar mo ghrá-sa.

Maidir leis an dán Mo Ghrá-sa (idir lúibíní) déan an dán a mheas faoi na cinnteidil seo:

(i) suíomh an dáin; (ii) íomhánna sa dán; (iii) an file; (iv) mar a chuaigh an dán i gcion ortsa.

 

(i) Is dán pearsanta é seo atá i gcroí agus in intinn an fhile.

Tugann an file cur síos dúinn ar a grá/ leannán. Ina croí tá sí go mór i ngrá leis an bhfear. Ina hintinn áfach níl sé foirfe. Tá a ghruaige cosúil le bean dhubh Shakespere agus tá a shúile ró-chóngarach. Is cinnte go bhfuil an file idir dhá chomhairle. Tá codarsnacht idir a ceann agus a croí le sonrú tríd an dán.

(ii) Tá íomhánna láidir le sonrú sa dán. Tuigimid go bhfuil an file go mór trí chéile. Tá a croí ag iarraidh rud ámháin agus tá a hintinn ag insint rud eile di. Sa chéad véarsa tá an file ag cur síos ar an fhadhb atá aici maidir leis an fhear. Feiceann sí na tréithe fisiciúla nach bhfuil chomh álainn sin. Tá an codarsnacht nocht sa chéad véarsa mar go bhfuil bláth an áirne go hálainn ach go bhfuil an caora an searbh. Freisin déanann sí cuir síos ar an frustrachas atá uirthí nuair a dhéanann sí tagairt do uaigh hocht dtroigh.

“…Iad a shúile

(táid róchóngarach dá chéile

Ar an gcéad dul síos)

 

Is más slim é síoda

Tá ribí a ghruaige

(mar bhean dhubh Shakespeare)

Ina wire deilgní.”

Feiceann sí na tréithe fisiciúla nach bhfuil dathúil ach is cuma léi mar go dtugann sé féiríní dí. Tá an íomhá dheireanach seo an chumhtach mar go bhfeicimid  nach bhfuil na rudaí eile tábhachtach. Fiú leis an easpa áilleacht seo, tá an fear foirfe mar go bhfuil pearsantacht álainn, flaithiúil agus grámhar aige.

“….Ach is cuma sin.

Tugann sé dom

Úlla

(is nuair a bhíonn sé i ndeá – ghiúmar caora finúna)”

(iii) Is minic Nuala Ní Dhomhnaill ag cuir síos ar chúrsaí grá ina cuid filíochta. Sa dán sa is cinnte go bhfuil pearsantacht níos tábhachtaí ná áilleacht i gcúrsaí grá.

 

 

 

(iv) Tá neart dánta cumasacha scríofa ag an fhile breá seo: ina measc: ‘ Dán do Mhelissa’, ‘Oileán’, ‘Dún’ agus a lán eile ach, déanta na fírinne, ní maith liom an dán seo ar chor ar bith, más féidir fiú dán a thabhairt air. Níl sa dán seo ach cnuasach de ráitis mhaslacha gan rím ná rithim.  Is léir freisin nach bhfuil ann don fhile ach ‘grá na hailpe’, mar ar uaire bíonn úlla agus fíon-chaora le fáil aici óna ‘grá’.a

 

Ceisteanna don Scrúdú béil

Bí ag cleachtadh le gach duine. 

 

Ceisteanna don Scrúdú

 

Cad is ainm duit?

Cén aois thú?

Cén dáta breithe atá agat?

Cén dath atá ar do shúile?

Cár rugadh thú?

Cá bhfuil tú i do chónaí?

Inis dom faoi Droichead Átha/na Scéirí/Baile Brigín?

Inis dom faoi do theach?

Cén seomra sa teach is fearr leat? Cén fáth?

Inis dom fút?

Inis dom faoi do chlann?

An bhfuil aon deartháir agat?

Ainmnigh an páiste is sine sa teaghlach?

An réitíonn tú le gach duine sa teach?

An n-imríonn tú spórt ar bith?

Cén t-am a éiríonn tú gach maidin?

Conas a thagann tú ar scoil?

Cén t-am a thosaíonn na ranganna ar maidin?

An bhfuil tú go maith ag na hábhair sa scoil?

An maith leat an scoil seo?

Cé mhéad ábhar scoile atá á dhéanamh agat?

Cad é an clár teilifíse is fearr leat?

Cad atá go maith faoin gclár sin?

Cad é an caitheamh aimsire atá agat? An dtéann tú chuig an phictiúrlann go minic?

Cá bhfuil an pictiúrlann sin?

Cé a théann leat go dtí an pictiúrlann?

Cad é an scannán is fearr leat?

An imríonn tú peil/sacar?

An bhfuil tú ar fhoireann sa scoil seo?

Cé mhéad uair sa tseachtain a bhíonn tú ag traenáil?

An maith leat ag léamh?

An bhfuil ríomhaire agat/agaibh sa bhaile? Cad a bhíonn tú ag déanamh ar an ríomhaire?

An mbíonn tú ar facebook?

An raibh post páirt-aimseartha agat anuraidh?

Cad ba mhaith leat a dhéanamh tar éis na scoile inniu?

Céard a dhéanann tú gach deireadh seachtaine?

 

 

Oral- ceisteanna 6ú bl.

Seo ceisteanna le bheith ag cleachtadh sa bhaile. Practice

 

Ceisteanna Coitianta

The following are examples of questions you could be asked in the oral exam. Use these as a guideline in your preparation.

  1. Cad is ainm duit?/Cén t-ainm atá ort?
  2. Cén aois thú?
  3. Cad é an datá breithe atá agat?
  4. Cá bhfuil conaí ort?
  5. Déan cur síos ar do theach.
  6. Déan cur síos ar do sheomra codlata féin.
  7. An bhfuil gairdín agaibh?
  8. Cé a dhéanann an gharraíodóireacht?
  9. Cé a dhéanann obair an tí?

10.An gcabhraíonn tú le hobair an tí a dhéanamh? Conas?

11.Inis dom faoi d’áit chónaithe./Déan cur síos ar do cheantar dúchais.

12.Cad iad na háiseanna atá ann?

13.An bhfuil aon fhadhbanna ann?

14.Cad iad na radhairc atá le feicéail ann?

15.An dtagann a Ián turasoirí go dtí an ceantar?

16.An bhfuil aon fhadhbanna sa cheantar?

17.Inis dom faoi do theaghlach?

18.Conas a reitíonn tú le do dheartháireacha/dheirfiúracha?

19.Cad a dhéanann do dheartháir/dheirfiúr?

20.An bhfuil sé/sí pósta/san ollscoil/ag obair?

21.Cén sort duine é/í?

22.An dtaitníonn an scoil seo leat?

23.Cén sórt scoile í?

24.Cad iad na hábhair a dhéanann tú?

25.Cén t-ábhar is fearr leat?

26.Cén t-ábhar nach maith leat?

27.Cad iad na háiseanna atá sa scoil seo?

28.Ce he/hi an Priomhoide?

29.Cad iad rialacha na scoile?

30.An bhfuil na rialacha féarailte, meas tú?

31.Conas a thagann tú ar scoil gach lá?

32.Cad a dhéanann tú gach deireadh seachtaine/lá tar éis na scoile?

33.Cad é do mheas ar an gcóras oideachais sa tír seo?

34.Cad ba mhaith leat a dhéanamh tar éis na hArdteistiméireachta?

35.Ar mhaith leat a bheith i do mhúinteoir/gharda … ?

36.An bhfaigheann tú airgead póca?

37.Cad air a gcaitheann tú d’airgead póca?

38.An bhfuil post páirtaimseartha agat?

39.An bhfuil caitheamh aimsire agat?

40.An bhféachann tú ar an teilifís?

41.Cad é an clár is fearr leat?

42.An dtéann tu chuig an bpictiúrlann?

43.Cé hé/hí an t-aisteoir is fearr leat?

44.Cad é an scannán deireanach a chonaic tú?

45.An maith leat an léitheoireacht?

46.Déan cur síos ar an leabhar deireanach a léigh tú?

47.An bhfuil suim agat sa cheol?

48. An seinneann tú aon uirlis cheoil?

49.Cad é an grúpa ceoil is fearr leat?

50.An raibh tú riamh ag ceolchoirm?

51.An n-éisteann tú leis an raidió?

52.Cad é an clár raidió is fearr leat?

53.An imríonn tú spórt?

54.Cé hé/hí an réalta spóirt is fearr leat?

55.Cad é an fhoireann is fearr leat?

56.An bhfaca tú aon chluiche mór riamh?

57.Cén mhaitheas a dhéanann spórt/ceol don duine, dar leat?

58.An raibh tú riamh thar lear/sa Ghaeltacht/ag campáil?

59.Conas a chaith tú do chuid ama an samhradh/ deireadh seachtaine seo caite?

60.Cad a dhéanfaidh tú an samhradh/deireadh seachtaine seo chugainn?

61.Cad a dhéanfá dá mbuafá an Crannchur Naisiúnta?

62.Cad a dhéanfá dá mbeifeá i do pholaiteoir/Thaoiseach/Phríomhoide?

63.An raibh tú riamh tinn/san ospidéal?

64.Cad í an fhadhb is measa atá againn in Eirinn i láthair na huaire?

65.Cad í an fhadhb shoisialta is measa atá againn sa tír seo?

Cad is ainm duit?                             

Cén aois thú?

Cén dáta breithe atá agat?

Cén dath atá ar do shúile?

Cár rugadh thú?

Cá bhfuil tú i do chónaí?

Inis dom faoi do theach?

Cén seomra sa teach is fearr leat? Cén fáth?

Inis dom fút?

Inis dom faoi do chlann?

An bhfuil aon deartháir agat?

Ainmnigh an páiste is sine sa teaghlach?

An réitíonn tú le gach duine sa teach?

Cad é an caitheamh aimsire atá agat?

An maith leat ag léamh?

An n-imríonn tú spórt ar bith?

Cén t-am a éiríonn tú gach maidin?

Conas a thagann tú ar scoil?

Cén t-am a thosaíonn na ranganna ar maidin?

Cad é an clár teilifíse is fearr leat?

Cad atá go maith faoin gclár sin?

An bhfuil ríomhaire agat/agaibh sa bhaile?

Cad a bhíonn tú ag déanamh ar an ríomhaire?

An mbíonn tú ar facebook?

An raibh post páirt-aimseartha agat anuraidh?

Cad ba mhaith leat a dhéanamh tar éis na scoile inniu?